viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a,b và tính tổng của chúng. cần gấp lắm ạaaaaaa

Question

viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a,b và tính tổng của chúng.
cần gấp lắm ạaaaaaa

in progress 0
Julia 1 năm 2021-08-22T22:23:32+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:24:38+00:00

  program Min;

  uses crt;

  var a,b: integer;

  begin

        write(‘Nhap a, b: ‘); readln(a,b);

        write(‘Tong la: ‘,a+b);

        readln

  end.

  0
  2021-08-22T22:25:20+00:00

  uses crt;

  var a,b:integer;

  begin

   clrscr;

   write(‘Nhap a: ‘);readln(a);

   write(‘Nhap b: ‘);readln(b);

   write(a,’+’,b,’=‘,a+b);

   readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )