Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên m,n . Tính và đưa ra màn hình tổng các số chẵn

Question

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên m,n . Tính và đưa ra màn hình tổng các số chẵn

in progress 0
Gabriella 2 năm 2021-08-22T14:24:15+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:25:38+00:00

  Mình dùng theo kiểu file nè:

  Program BTH;
  var a,b,c:longint;
  t:text;
  Procedure init;
  Begin
  assign(t,’tinht.inp’);reset(t);
  readln(t,a,b);
  close(t);
  end;
  procedure timize;
  begin
  c:=a+b;
  end;
  Procedure print;
  begin
  assign(t,’tinht.out’);rewrite(t);
  write(t,c);
  close(t);
  end;
  begin
  init;
  timize;
  print;
  end.

  0
  2021-08-22T14:25:53+00:00

  var a,b,i,tong:integer;

  begin

  write(‘a=’);readln(a);

  write(‘b=’);readln(b);

  tong:=a+b;

  writeln(‘ Tong la: ‘,tong);

  if (tong mod 2=0) then writeln(‘ Tong la so chan ‘)

  else write(‘ Tong la so le: ‘);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )