Viết chương trình nhập vào 3 số a ,b, c bất kì. Kiểm tra xem 3 cạnh đó có thể là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác hay không? Nếu có thì in in ra màn hình

Question

Viết chương trình nhập vào 3 số a ,b, c bất kì. Kiểm tra xem 3 cạnh đó có thể là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác hay không? Nếu có thì in in ra màn hình diện tích tam giác đó. Ngược lại thì in ra màn hình abc không phải là 3 cạnh của 1 tam giác

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-08-04T20:34:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:36:16+00:00

  Uses crt;
  var a,b,c:longint; p:real;
  begin
  clrscr;
     write(‘a,b,c=’);readln(a,b,c);
     if (a+b>c)and(a+c>b)and(b+c>a) then
        begin
           writeln(‘Day la 1 tam giac.’);
           p:=(a+b+c)/2;
           Writeln(‘Dien tich: ‘,sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)):0:3);
        end else write(‘Day khong phai la 1 tam giac.’);
  readln
  end.

  //////////////////////////////////////

  Có diện tích.

  #Chúc học tốt.

  0
  2021-08-04T20:36:43+00:00

  uses crt;

  var a,b,c:integer;

     p,s:real;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap canh a:’);readln(a);

  write(‘Nhap canh b:’);readln(b);

  write(‘Nhap canh c:’);readln(c);

  p:=(a+b+c)/2;

  s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

  if (a+b>c) and (b+c>a) and (a+c>b) then write(‘ Do la ba canh cua tam giac’);

  writeln(‘Dien tich cua tam giac la:’,s:10:2)

  else writeln(‘Do ko phai la ba canh cua tam giac’);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )