Viết chương trình nhập vào xâu bất kỳ đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự số. Em cảm ơn ạ

Question

Viết chương trình nhập vào xâu bất kỳ đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự số.
Em cảm ơn ạ

in progress 0
Hadley 4 tháng 2021-08-16T04:08:46+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:10:33+00:00

  var s:string;

        i,d:integer;

  begin

  write(‘Nhap xau: ‘); readln(s);

  for i:=1 to length(s) do

  if s[i] in [‘0’..’9′] then inc(d);

  write(‘Co ‘,d,’ ky tu chu so trong xau’);

  readln;

  end.

  0
  2021-08-16T04:10:45+00:00

  program nguyenduyhaibang;

  var s: string; chuso,i: integer;

  begin

  write(‘Nhap xau: ‘);

  readln(s);

  chuso:=0;

  for i:=1 to length(s) do 

  begin

  if (S[i] in [‘0’..’9′]) then chuso:=chuso+1;

  end;

  write(‘Xau co ‘,chuso,’ chuso’);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )