Viết chương trình nhập vào giờ, phút, giây. Đổi ra có bao nhiêu giây

Question

Viết chương trình nhập vào giờ, phút, giây. Đổi ra có bao nhiêu giây

in progress 0
Melanie 3 tuần 2021-08-23T06:35:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:36:33+00:00

  program Min;
  uses crt;
  var gio,phut,giay,kq:integer;
  begin
      writeln(‘Nhap gio, phut, giay: ‘); readln(gio,phut,giay);
      gio:=gio*3600;
      phut:=phut*60;
      kq:=gio+phut+giay;
      writeln(‘So giay la: ‘,kq);
      readln
  end.

  Bạn kiểm tra lại nha 😀 

  0
  2021-08-23T06:36:46+00:00

  Program BTH;

  uses crt;

  var a,b,c,d:longint;

  begin

  clrscr;

  Write(‘Nhap gio: ‘);readln(a);

  Write(‘Nhap phut: ‘);readln(b);

  Write(‘Nhap giay: ‘);readln(c);

  a:=a*3600;

  b:=b*60;

  d:=a+b+c;

  Writeln(‘Tong so giay la: ‘,d);

  readln;

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )