viết chương trình nhập vào hai số a và b kiểm tra xem số này có phải là ước của số kia hay không? vd: nhập từ bàn phím: a=15 b=3 in ra màn hình: 3 là

Question

viết chương trình nhập vào hai số a và b kiểm tra xem số này có phải là ước của số kia hay không?
vd: nhập từ bàn phím: a=15 b=3
in ra màn hình: 3 là ước của 15
nhập từ bàn phím: a=21 b=17
in ra màn hình:17 không là ước của 21

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-08-05T16:39:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:41:23+00:00

  Program ct;

  Uses crt;

  Var a, b: integer;

  Begin 

   Clrscr;

   Write(‘nhap a, ,b’); Readln(a, ,b);

   If a mod b = 0 then writeln(b, ‘la uoc cua’ ,a)

    else a mod b <> 0 then writeln(b, ‘khong phai uoc cua’ ,a);

   If b mod a = 0 then writeln(a, ‘la uoc cua’ ,b)

    else b mod a <> 0 then writeln(a, ‘khong phai uoc cua’ ,b);

   Readln

  End.

  0
  2021-08-05T16:41:39+00:00

  program Taylor;
  uses crt;
  var a,b:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘a=’);readln(a);
     write(‘b=’);readln(b);
     if (a<=b) then
       if b mod a=0 then writeln(a,’ la uoc cua ‘,b)
       else writeln(a,’ khong uoc cua ‘,b) else
       if a mod b=0 then writeln(b,’ la uoc cua ‘,a)
       else writeln(b,’ khong uoc cua ‘,a);
  readln
  end.

  ////////////////////////////////////////////////////////

  Test:

  viet-chuong-trinh-nhap-vao-hai-so-a-va-b-kiem-tra-em-so-nay-co-phai-la-uoc-cua-so-kia-hay-khong

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )