Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên gồm 7 phần tử sau đó in ra màn hình tích giá các phần tử giúp mình đi cần gấp lắm

Question

Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên gồm 7 phần tử sau đó in ra màn hình tích giá các phần tử giúp mình đi cần gấp lắm

in progress 0
Jasmine 5 tháng 2021-07-21T09:49:07+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:51:00+00:00

  Program nhapmang;

  uses crt;

  var n,i,d,j:integer;

  a:array[1..7] of integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap so phan tu cua day:’);

  readln(n);

  while (n>7) do

  begin

  write(‘nhap lai so phan tu cua day thoa man toi da la 20 phan tu:’);

  readln(n);

  end;

  for i:=1 to n do begin write(‘a[‘,i,’] =’);

  readln(a[i]);

  end;

  for i:=1 to n do begin d:=0;

  for j:=1 to a[i] do if a[i] mod j = 0 then d:=d+1;

  if d=2 then

  writeln(a[i],’ la so nguyen to’);

  end;

  readln;

  end.

  @xin ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )