Viết chương trình nhập vào một xâu A: a. In ra màn hình xâu thu được sau khi bỏ hết kí tự ‘b’ b. Kiểm tra xâu A có phải là xâu đối xứng hay không . c.

Question

Viết chương trình nhập vào một xâu A:
a. In ra màn hình xâu thu được sau khi bỏ hết kí tự ‘b’
b. Kiểm tra xâu A có phải là xâu đối xứng hay không .
c. Thay thế tất cả các cụm từ kí tự ‘choi’ bằng cụm từ kí tự ‘hoc’.

in progress 0
Kylie 4 tháng 2021-08-16T03:56:19+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T03:57:34+00:00

  Program FNG;
  Uses crt;
  Var St: String;
      A: array[1..10000] of String;
      i,n: longint;

  Function dx(St: String): boolean;
  Var i: longint;
  Begin
          For i:=1 to length(St) div 2 do
                  If St[i]<>St[length(St)-i+1] then exit(false);
          exit(true);
  End;

  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap St: ‘); Readln(St);
          For i:=1 to length(St) do
                  If St[i]=’b’ then Delete(St,i,1);
          Writeln(‘St = ‘,St);
          If dx(St) then Writeln(‘Doi xung’)
          Else Writeln(‘Khong doi xung’);

          While St[1]=#32 do Delete(St,1,1);
          While St[length(St)]=#32 do Delete(St,length(St),1);
          While Pos(#32#32,St)<>0 do Delete(St,Pos(#32#32,St),1);

          n:=1;
          For i:=1 to length(St) do
                  If St[i]=#32 then inc(n);
          For i:=1 to n do A[i]:=”;

          n:=1;
          For i:=1 to length(St) do
                  If St[i]<>#32 then A[n]:=A[n]+St[i]
                  Else inc(n);
          For i:=1 to n do
                  If A[i]=’choi’ then A[i]:=’hoc’;
          For i:=1 to n do Write(A[i],’ ‘);
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )