Viết chương trình nhập vào một xâu chuẩn bất kỳ kí tự thường sau đó hãy xóa hết các ký tự đặc biệt có trong xâu chỉ chứa lại các ký tự từ a đến z và t

Question

Viết chương trình nhập vào một xâu chuẩn bất kỳ kí tự thường sau đó hãy xóa hết các ký tự đặc biệt có trong xâu chỉ chứa lại các ký tự từ a đến z và từ 0 đến 9 và khoảng cách rồi đưa kết quả lên tệp dulieu.txt

in progress 0
Peyton 2 tuần 2021-07-12T10:20:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:21:41+00:00

  uses crt;
  var f:text; s:string; i:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘S=’);readln(s);
     for i:=1 to length(s) do 
        while not((s[i] in [‘a’..’z’])or(s[i] in [‘0′..’9′])or(s[i]=’ ‘)) do
           delete(s,i,1);
     assign(f,’dulieu.txt’);rewrite(f);
        writeln(f,’Xau sau khi xu li: ‘,s);
     close(f);
  readln
  end.

  0
  2021-07-12T10:21:51+00:00

  #include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main()

  {

  string s;

  getline(cin, s);

  for(int i=1;i<=s.size();i++)

  {

  if(s[i]>=’a’&&s[i]<=’z’||s[i]>=’A’&&s[i]<=’Z’||s[i]>=’1’&&s[i]<=’9’||s[i]==’ ‘)

  {

  cout<<s;

  }

  }

  }

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )