Viết chương trình nhập vào một câu cho biết câu đó có bao nhiêu từ?

Question

Viết chương trình nhập vào một câu cho biết câu đó có bao nhiêu từ?

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-07-23T04:51:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:52:48+00:00

  program demtu;

  uses crt;

  var s:string;

         d,i:word;

  begin

       clrscr;

       write(‘Nhap xau: ‘);   readln(s);

       d:=1;

       for i:=2 to length(s) do

            if s[i]=’ ‘ then d:=d+1;

       write(‘Cau tren co ‘,d,’ tu’);

       readln;

  end.

       

  0
  2021-07-23T04:53:11+00:00

  program dem_tu;

  uses crt;

  var st:string;

         d,i:byte;

  begin

       clrscr;

       write(‘Nhap xau: ‘);   readln(st);

       d:=1;

       for i:=2 to length(st) do

            if st[i]=’ ‘ then d:=d+1;

       write(‘Cau tren co ‘,d,’ tu’);

       readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )