Viết chương trình nhập vào một dãy số gồm 30 phần tử. a) In ra màn hình các phần tử chẵn và tổng của chúng a) In ra màn hình các phần tử lẻ và tổng c

Question

Viết chương trình nhập vào một dãy số gồm 30 phần tử.
a) In ra màn hình các phần tử chẵn và tổng của chúng
a) In ra màn hình các phần tử lẻ và tổng của chúng

in progress 0
Ruby 4 tuần 2021-08-11T18:40:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T18:41:59+00:00

  program a;

  uses crt;

  var A:array[1..30] of integer;

        i,S:integer;

  begin clrscr;

     for i:=1 to 30 do

       begin

          writeln(‘A[‘,i,’]’); readln (A[i]);

       end;

     S:=0;

    for i:=1 to 30 do

      begin

         if A[i] mod 2=0 then writeln(‘Cac phan tu chan la: ‘,A[i]);

         S:=S+A[i];

       end;

     write(‘Tong cac phan tu chan la: ‘,S);

     for i:=1 to 30 do

       begin

          if A[i] mod 2<>0 then writeln(‘Cac phan tu le la: ‘,A[i]);

          S:=S+A[i];

        end;

     write(‘Tong cac phan tu le la: ‘,S);

  readln;

  end.

  Học tốt!

  0
  2021-08-11T18:42:23+00:00

  b/program Project1;

  var a:array [1..100] of integer;
  n, i: integer;
  le: integer;
  begin
  write(‘Nhap so phan tu co trong mang: ‘); readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  write(‘Nhap vao phan tu thu A[‘,i,’]: ‘); readln(A[i]);
  end;
  le:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
  if (A[i] mod 2 <> 0) then
  le:=le+A[i];
  end;
  writeln(‘Tong cac phan tu le la ‘, le);
  readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )