Viết chương trình nhập vào một mảng gồm n phần tử nguyên ( Nhỏ hơn 200) . Sau đó thực hiện công việc Đưa ra màn hình số lượng các phần tử chia hết ch

Question

Viết chương trình nhập vào một mảng gồm n phần tử nguyên ( Nhỏ hơn 200) . Sau đó thực hiện công việc Đưa ra màn hình số lượng các phần tử chia hết cho 3 và tính tổng của các phần tử đó.

in progress 0
Eva 5 tháng 2021-07-29T10:30:15+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:31:51+00:00

  Program NN;
  Uses crt;
  Var A: array[1..10000] of longint;
      n,i,d,s: longint;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
          s:=0; d:=0;
          For i:=1 to n do
          Begin
                  Read(A[i]);
                  If A[i] mod 3 = 0 then
                  Begin
                          inc(d);
                          s:=s+A[i];
                  End;
          End;
          Writeln(d);
          Write(s);
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )