Viết chương trình nhập vào một mảng gồm N số nguyên. Sắp xếp lại mảng theo thứ tự không tăng và in kết quả ra màn hình Giúp mình với ạ!

Question

Viết chương trình nhập vào một mảng gồm N số nguyên. Sắp xếp lại mảng theo thứ tự không tăng và in kết quả ra màn hình
Giúp mình với ạ!

in progress 0
Valentina 4 tháng 2021-08-25T15:47:48+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:48:57+00:00

  #include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main()
  {
      int n;
      cout<<“nhap n “;
      cin>>n;
      int a[101];
      cout<<” nhap mang a “;
      for(int i=1;i<=n;i++)
          cin>>a[i];
      sort (&a[1],&a[n+1],greater <int>());
      for(int i=1;i<=n;i++)
          cout<<a[i]<<” “;
      return 0;
  }

  0
  2021-08-25T15:49:25+00:00

  Không tăng nghĩa là giảm nhỉ?

  —–

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var A:array[1..10000] of longint;
      i,n,j,tg: longint;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
          For i:=1 to n do
          Begin
                  Write(‘A[‘,i,’] = ‘); Readln(A[i]);
          End;

          For i:=1 to n-1 do
                  For j:=i+1 to n do
                          If A[i]<A[j] then
                          Begin
                                  tg:=A[i];
                                  A[i]:=A[j];
                                  A[j]:=tg;
                          End;
          For i:=1 to n do
                  Write(A[i]:5);
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )