Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên n nhỏ <= 100 mạnh vào tệp Baitap.int MN giúp em với ạ

Question

Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên n nhỏ <= 100 mạnh vào tệp Baitap.int MN giúp em với ạ

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-07-18T20:24:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:26:04+00:00

  var f: text;

        n, i: byte;

        a: integer;

  Begin

       Assign(f, ‘baitap.int’); rewrite(f);

       Write(‘nhap n (n<=100): ‘); readln(n);

       For i:=1 to n do

          Begin

              Write(‘nhap so thu ‘, i, ‘: ‘);

              readln(a);

              Write(f, a, ‘ ‘);

          End;

       Close(f);

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )