Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n đổi sang hệ nhị phân của số nguyên dương n (chương trình py thon)

Question

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n đổi sang hệ nhị phân của số nguyên dương n (chương trình py thon)

in progress 0
Ayla 1 tháng 2021-08-03T23:25:25+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:26:42+00:00

  void NhiPhan(int n)
  {
        if(n!=0)
         {
               NhiPhan (n/2);
              cout<<n%2;
          }
  }
               HOẶC

   long NhiPhan(int a)
  {
      long b;
      if(a==0)
           return 0;
      else
           b=a%2; 
      return NhiPhan(a/2)*10+b;
  }

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )