Viết chương trình nhập vào một số nguyên và kiểm tra số đó có là số hoàn thiện không

Question

Viết chương trình nhập vào một số nguyên và kiểm tra số đó có là số hoàn thiện không

in progress 0
Alaia 4 tháng 2021-08-19T19:18:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:19:35+00:00

  Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var n,i,s : integer ;

  Begin

  Clrscr;

  Wrute(‘nhao so nguyen’); readln(n);

  S:=0;

  For i:=1 to n-1 do

  If n mod i= 0 then s:=s+i;

  If s=n then write(‘so vua nhao la so hoan thien’);

  Readln

  End.

  0
  2021-08-19T19:19:38+00:00

  #include <iostream> using namespace std; // Kiểm tra Số Hoàn Thiện // Input : 1 số nguyên dương // Output : // True : Là số hoàn thiện // False : Không là số hoàn thiện bool Check_SHT(int N) { int S = 0; for (int i = 1; i < N; i++) if (N % i == 0) S += i; // S = S + i if (S == N) return true; // Là số hoàn thiện return false; // Không là số hoàn thiện } int main() { int N; cout << “N = “; cin >> N; bool result = Check_SHT(N); if (result == true) cout << “La SHT”; else cout << “Khong la SHT”; cout << endl; system(“pause”);

  tham khảo đi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )