viết chương trình nhập vào năm dương lịch in ra năm âm lịch tương ứng. biết rằng chia năm dương lịch cho 10 và 12 ta có can, chi tương ứng với số dư l

Question

viết chương trình nhập vào năm dương lịch in ra năm âm lịch tương ứng. biết rằng chia năm dương lịch cho 10 và 12 ta có can, chi tương ứng với số dư là
CAN: 0=canh 1=tân 2=nhâm 3=quý 4=giáp 5=ất 6=bính 7= đinh 8=mậu 9=kỷ
CHI: 0=thân 1=dậu 2=tuất 3=hợi 4=tí 5=sửu 6=dần 7=mão 8=thìn 9=tỵ 10=ngọ 11=mùi
mn giúp mik vs nha thks

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-08-05T01:25:56+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:27:06+00:00

  program Taylor;
  uses crt;
  var n:longint; a,b:array[0..100000]of string;
  begin
  clrscr;
      a[0]:=’Canh’; a[1]:=’Tan’; a[2]:=’Nham’; a[3]:=’Quy’; a[4]:=’Giap’; a[5]:=’At’;
      a[6]:=’Binh’; a[7]:=’Dinh’; a[8]:=’Mau’; a[9]:=’Ky’;
      b[0]:=’Than’; b[1]:=’Dau’; b[2]:=’Tuat’; b[3]:=’Hoi’; b[4]:=’Ti’; b[5]:=’Suu’;
      b[6]:=’Dan’; b[7]:=’Mao’; b[8]:=’Thin’; b[9]:=’Ty’; b[10]:=’Ngo’; b[11]:=’Mui’;
      Write(‘Nhap 1 nam: ‘);readln(n);
      writeln(a[n mod 10],’ ‘,b[n mod 12]);
  readln
  end.

  ///////////////////////////////

  Test:

  viet-chuong-trinh-nhap-vao-nam-duong-lich-in-ra-nam-am-lich-tuong-ung-biet-rang-chia-nam-duong-l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )