Viết chương trình nhập vào từ bàn phím dãy a gồm n phần tử a1,a2,a3,…,aN. Tính và đưa ra màn hình tổng các phần tử lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10. Giúp e

Question

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím dãy a gồm n phần tử a1,a2,a3,…,aN. Tính và đưa ra màn hình tổng các phần tử lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10.
Giúp e với đang kiểm tra huhu

in progress 0
Nevaeh 4 tháng 2021-07-30T21:31:03+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:32:04+00:00

  Uses crt;

  Var A:Array[1..100000] of longint;

         i, n, pt: integer;

  Begin

       Clrscr;

       Write(‘Nhap n = ‘); readln(n);

       For i:=1 to n do 

           Begin

               Write(‘A[‘,i,’]=’);

               Readln(A[i]);

           End;

       pt:=0;

       For i:=1 to n do if (A[i]>5) and (A[i]<10) then inc(pt,a[i]);

       Writeln(‘Tong la: ‘,pt:7:2);

  Readln

  End.

  0
  2021-07-30T21:32:08+00:00

  Program bai_tap;

  Uses crt;

  Var A :  array [1..150] of integer;

                 S,i,n: integer;

  Begin 

  Write (‘nhap n=’); 

  Readln (n);

  For i:=1 to n do

  Begin

  Write (‘nhap phan tu thu ‘,i,’=’);

  Readln (A[i]);

  end;

  S:=0;

  For i:=1 to n do 

  If (A[i]>5) and (A[i]<10) then 

  S:=S+A[i];

  Writeln (‘Tong cac phan tu lon hon 5 va nho hon 10 la:’, S);

  Readln 

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )