Viết chương trình Pascal cho biết chữ số hàng chục nghìn,hàng nghìn,hàng trăm,hàng chục,hàng đơn vị của một số có năm chữ số.

Question

Viết chương trình Pascal cho biết chữ số hàng chục nghìn,hàng nghìn,hàng trăm,hàng chục,hàng đơn vị của một số có năm chữ số.

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2021-07-11T13:28:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:29:34+00:00

  uses crt;
  var n,i:longint;
  begin
        clrscr;
        write(‘Nhap so co 5 chu so: ‘); readln(n);
        i:=n div 10000;
        writeln(‘Chu so o hang chuc nghin: ‘,i);
        i:=n div 1000;
        writeln(‘Chu so o hang nghin: ‘,i mod 10);
        i:=n div 100;
        writeln(‘Chu so o hang tram: ‘,i mod 10);
        i:=n div 10;
        writeln(‘Chu so o hang chuc: ‘,i mod 10);
        write(‘Chu so o hang don vi: ‘,n mod 10);
        readln;
  end.

  0
  2021-07-11T13:30:04+00:00

  program chuso;

  uses crt;

  var n,so:longint;

  begin

        clrscr;

        write(‘Nhap so co 5 chu so: ‘);  readln(n);

        so:=n div 10000;

        writeln(‘Chu so hang chuc nghin la: ‘,so);

        so:=n div 1000;

        so:=so mod 10;

        writeln(‘Chu so hang nghin la: ‘,so);

        so:=n div 100;

        so:=so mod 10;

        writeln(‘Chu so hang tram la: ‘,so);

        so:=n div 10;

        so:=so mod 10;

        writeln(‘Chu so hang chuc la: ‘,so);

        so:=n mod 10;

        writeln(‘Chu so hang don vi la: ‘,so);

        readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )