viết chương trình pascal để tính diện tích và chu vi hình chữ nhật, trong đó có số đo chiều dài và chiều rộng được nhập vào từ bàn phím

Question

viết chương trình pascal để tính diện tích và chu vi hình chữ nhật, trong đó có số đo chiều dài và chiều rộng được nhập vào từ bàn phím

in progress 0
Kennedy 3 tuần 2021-08-23T05:50:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:51:13+00:00

  program Dien_tich,Chu_vi

  Uses crt ;

  Var a,b , Dientich, Chuvi ; Real ;

  Begin

  Write (‘Nhap chieu dai a ‘) ;

  Readln (a) ;

  Write (‘Nhap chieu dai b’) ;

  Readln (b) ;

  Dien_tich:=a*b ;

  Chu_vi:=(a+b)*2 ;

  Writeln ( Dien tich chu vi hinh chu nhat la :’);

  Readln ;

  End.

  Vote 5 sao giúp mình nhé ????

  0
  2021-08-23T05:51:47+00:00

  Program Chu_nhat;

  uses crt;

  Var a, b, S, CV: real;

  Begin      

  Write(‘Nhap chieu dai:’);

  readln(a);      

  Write(‘Nhap chieu rong:’);

  readln(b);      

  S := a*b;    

   CV := (a+b)*2;      

  Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,S);    

   Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la:’,CV:10:2);  

     readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )