viết chương trình sử dụng biến mảng để tính giá trị trung bình của n số nguyên được nhập từ bàn phím và in ra dãy số nguyên đó

Question

viết chương trình sử dụng biến mảng để tính giá trị trung bình của n số nguyên được nhập từ bàn phím và in ra dãy số nguyên đó

in progress 0
Valentina 5 tháng 2021-07-11T08:55:21+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T08:56:58+00:00

  program trungbinh_in;

  uses crt;

  var A:array[1..1000] of integer;

        n,i,t:integer;

  begin

        clrscr;

        write(‘Nhap n: ‘);  readln(n);

        t:=0;

        for i:=1 to n do

              begin

                    write(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘);  readln(A[i]);

                    t:=t+A[i];

              end;

        writeln(‘Trung binh la: ‘,t/n:0:2);

        write(‘Day so la: ‘);

        for i:=1 to n do write(A[i],’ ‘);

        readln;

  end.

  0
  2021-07-11T08:57:15+00:00

  uses crt;
  var a:array[1..1000000] of longint;
        n,i,s:longint;
  begin
        clrscr;
        write(‘Nhap so luong phan tu: ‘); readln(n);
        for i:=1 to n do 
              begin
                    write(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘); readln(a[i]);
                    inc(s,a[i]);
              end;
        writeln(‘Trung binh cong day vua nhap: ‘,s/n:0:2);
        write(‘Day so nguyen vua nhap: ‘);
        for i:=1 to n do write(a[i],’ ‘);
        readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )