viết chương trinh sử dụng biến mảng nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím và in ra màn hình nhỏ nhất

Question

viết chương trinh sử dụng biến mảng nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím và in ra màn hình nhỏ nhất của mảng
EMM CẦN GẤP Ạ

in progress 0
Nevaeh 5 tháng 2021-07-15T09:14:21+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:15:49+00:00

  program nhap;

  uses crt;

  var n,i:integer;

  a:array[1..100] of integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap do dai cua day so:’);

  readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘a[‘,i,’]=’);readln(a[i]);

  end;

  readln;

  Nhớ cho minmochi880 ctlhn nhoa~

  end.

  0
  2021-07-15T09:16:09+00:00

  uses crt;

  var a: array[1..100] of integer;

  i,n,min: integer;

  begin

  clrscr;

  write (‘nhap so luong phan tu: ‘);  readln (n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write (‘nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘);  readln (a[i]);

  end;

  min:=a[1];

  for i:=2 to n do if min> a[i] then min:=a[i];

  writeln (‘phan tu nho nhat cua mang: ‘,min);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )