Viết chương trình (sử dụng chương trình con): Nhập vào 3 số nguyên a,b,c. In ra màn hình số nhỏ nhất trong 3 số đó. Hướng dẫn: Dựa vào ví dụ 2 trang 1

Question

Viết chương trình (sử dụng chương trình con): Nhập vào 3 số nguyên a,b,c. In ra màn hình số nhỏ nhất trong 3 số đó.
Hướng dẫn: Dựa vào ví dụ 2 trang 102 sgk tin 11

in progress 0
Vivian 5 tháng 2021-07-13T03:19:16+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:21:03+00:00

  Program HOIDAP247                                                                                                                        var a,b,c: integer;

  function min(x,y: integer): integer;

  var min1: integer;

  begin

  min1:=x;

  if min1<y then min1:=y;

  min:=min1;

  end;

  begin

  write(‘Nhap a: ‘); readln(a);

  write(‘Nhap b: ‘); readln(b);

  write(‘Nhap c: ‘); readln(c);

  write(‘Gia tri nho nhat trong 3 so la : ‘,min(min(a,b),c));

  readln

  end

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )