Viết chương trình tạo mảng gồm 10 phần tử và tính tích của các phần tử đó. Giúp mình vs mng

Question

Viết chương trình tạo mảng gồm 10 phần tử và tính tích của các phần tử đó.
Giúp mình vs mng

in progress 0
Iris 4 tuần 2021-08-22T02:05:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:06:43+00:00

  program oken;

  uses crt;

  var a: array [1..10] of integer;

  i,tich:longint;

  begin

  clrscr;

  writeln(‘nhap 10 so mang’);

  for i:=1 to 10 do

  begin

  write(‘a[‘,i’]: ‘); readln(a[i]);

  tich:=tich*a[i];

  end;

  writeln(‘Tich cua 10 phan tu mang: ‘,tich);

  readln;

  end.

  0
  2021-08-22T02:06:44+00:00

  var s,i:longint;

      a: array [1..10] of longint;

  begin

  s:=1;

  for i:=1 to 10 do

  begin

  write(‘Nhap phan tu thu ‘,i); read(a[i]);

  s:=s*a[i];

  end;

  writeln;

  write(‘Tich la: ‘,s);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )