Viết chương trình thực hiện các yêu cầu a, Tạo mảng số nguyên gồm 10 phần tử b, Thông báo ra màn hình các số dương c, Tính tổng phâ

Question

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu
a, Tạo mảng số nguyên gồm 10 phần tử
b, Thông báo ra màn hình các số dương
c, Tính tổng phần tử có giá trị lớn hơn 5

in progress 0
Charlie 5 tháng 2021-07-20T22:24:40+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:25:49+00:00

  var a: array[1..10] of integer;

        S: word;

  Begin

        S:=0;

        For i:=1 to 10 do 

              Begin

                    Write(‘nhap a[‘,i,’] = ‘);

                    readln(a[i]);

                    If a[i]>5 then s:=s+5;

              End;

        For i:=1 to 10 do if a[i]>0

              Then write(a[i], ‘ ‘);

        Write(‘tong phan tu lon hon 5 la ‘, s);

        Readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )