Viết chương trình thực hiện nhập 19 phần tử giá trị nguyên cho mảng A từ bàn phím và tính tổng các phần tử chẵn có trong mảng A

Question

Viết chương trình thực hiện nhập 19 phần tử giá trị nguyên cho mảng A từ bàn phím và tính tổng các phần tử chẵn có trong mảng A

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-08-09T15:46:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:47:11+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,n,s:integer; 

  A:array[1..19] of integer;

  begin

  clrscr;

  for i:=1 to 19 do

  begin

  write(‘nhap mang A[‘,i,’]:=’);readln(A[i]);

  end;

  s:=0;

  for i:=1 to 19 do

  if A[i] mod 2=0 then s:=s+A[i];

  writeln(‘tong cua day so la:’,s);

  readln

  end.

  0
  2021-08-09T15:47:50+00:00

  uses crt;
  var i,s:longint; a:array[1..1000000]of longint;
  begin
  clrscr;
     for i:=1 to 19 do 
        begin
           read(a[i]);
           inc(s,a[i]);
        end;
     writeln(s);
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )