Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất trong 3 số nhập từ bàn phím, trong đó có sử dụng chương trình con ( hàm ) tìm số lớn nhất

Question

Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất trong 3 số nhập từ bàn phím, trong đó có sử dụng chương trình con ( hàm ) tìm số lớn nhất trong 2 số.

in progress 0
Hailey 4 tuần 2021-08-18T16:33:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:35:21+00:00

  BẠN THAM KHẢO NHA!

  1. Nhập vào 3 số nguyên từ bàn phím
  2. Giả sử số đầu tiên là số lớn nhất
  3. Nếu số thứ 2 lớn hơn số lớn nhất, => số lớn nhất là số thứ 2
  4. Nếu số thứ 3 lớn hơn số lớn nhất => số lớn nhất là số thứ 3
  5. In ra giá trị của số lớn nhất

  0
  2021-08-18T16:35:33+00:00
  1. Nhập vào 3 số  nguyên từ bà n phím
  2. Giả sử số đầu  tiên là số lớn nhất
  3. Nếu số th ứ 2 lớn hơn số lớn  nhất, => số lớn nhất là số thứ 2
  4. Nếu số thứ  3  lớn hơn số l ớn nhất =>  số lớn nhất  là số thứ 3
  5. In ra giá trị củ a số lớn  nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )