Viết chương trình tính điện tích chứ vi hình chữ nhật ? Và phân biệt từ khóa , tên , hằng ?

Question

Viết chương trình tính điện tích chứ vi hình chữ nhật ? Và phân biệt từ khóa , tên , hằng ?

in progress 0
aihong 4 tháng 2021-08-25T08:04:37+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T08:05:40+00:00

  Program chuvidientich;

  Uses crt;

  Var a,b,p,s : integer;

  Begin

  Clrscr;

   Write(‘nhap chieu dai cua hinh chu nhat’,a) ;

  Readln(a);

  Write(‘nhao chieu rong cua hinh chu nhat ‘,b);

  Readln(b);

  P:= (a+b)*2;

  S:= a*b;

  Write(‘Chu vi cua hinh chu nhat la’,p);

  Readln(p);

  Write(‘dien tich cua hinh chu nhat la’,s);

  Readln(s);

   Readln

  End.

  +)

  từ khoá là các từ dành riêng của Pascal mà người lập trình có thể sử dụng chúng trong chương trình để thiết kế chương trình. Không được dùng từ khoá để đặt cho các tên riêng như tên biến, tên kiểu, tên hàm…

  +)

  Tên dùng để đặt cho tên chương trình, hằng, kiểu, biến, chương trình con… tên được chia thành 2 loại.

  – Tên chuẩn đã được PASCAL đặt trước, chẳng hạn các hàm số SIN, COS, LN,… hằng số PI, kiểu INTEGER, BYTE, REAL…

  – Tên do người dùng tự đặt nhưng phải tuân thủ quy tắc 

  +)

  Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

  0
  2021-08-25T08:06:30+00:00

  1/

  Program CN;

  Uses Crt;

  Var a,b:integer;

  Begin

  Clrscr;

  Write(‘Nhap chieu dai: ‘); readln(a);

  Write(‘Nhap chieu rong: ‘); readln(b);

  Write(‘Dien tich hinh chu nhat la: ‘,a*b);

  Write(‘Chu vi hinh chu nhat la: ‘,(a+b)*2);

  readln;

  End.

  2/

  Từ khoá là những từ dành riêng, ko đc dùng các từ khoá này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định.

  Tên là do người lập trình dặt ra phải tuân theo quy định:

  -Tên khác nhau tương ứng với đại lượng khác nhau.

  -Tên ko trùng với các từ khoá.

  Hằng là đại lượng có giá trị ko đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )