Viết chương trình tính T=1, 2, 3,…N. Với N nhập từ bàn phím (N ≤ 10)

Question

Viết chương trình tính T=1, 2, 3,…N. Với N nhập từ bàn phím (N ≤ 10)

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-08-03T23:00:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:01:37+00:00

  uses crt;
  var n,i,t:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘n=’);readln(n);

  t:=1;
     for i:=1 to n do t:=t*i;
     writeln(‘T= ‘,t);
  readln
  end.

  0
  2021-08-03T23:02:08+00:00

  uses crt;

  var tich,i,n:longint;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap n: ‘);readln(n);

  tich:=1;

  for i:=1 to n do tich:=tich*i;

  writeln(tich);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )