Viết chương trình : Tính tích của n số nguyên đầu tiên Giúp mik vs mình đang cần gấp

Question

Viết chương trình :
Tính tích của n số nguyên đầu tiên
Giúp mik vs mình đang cần gấp

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-07-28T13:45:46+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:46:52+00:00

  Var s, t : real;

  a ,n : integer;

  Begin

  write (‘n=’) ;

  readln (n) ;

  s:= 0;

  t:= 1;

  For a:= 1 to n do

  s:= s + a;

  t:= t * a;

  Writeln (‘ Tong cua ‘ ,n,’ so dau tien la’ , s );

  Writeln (‘ Tich của ‘ ,n,’ so dau tien la’ , t );

  Readln;

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )