Viết chương trình tính tổng bình phương của các số âm trong 1 mảng gồm N phần tử với N<=100

Question

Viết chương trình tính tổng bình phương của các số âm trong 1 mảng gồm N phần tử với N<=100

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-07-27T09:03:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:04:46+00:00

  Uses crt;
  Var L:Array[1..100] of longint;
         i, n, s: longint;
  Begin
       Clrscr;
       Write(‘Nhap n = ‘); readln(n);
       For i:=1 to n do begin write(‘L[‘,i,’]=’); readln(L[i]); end;
       s:=0;
       For i:=1 to n do if L[i]<0 then s:=s+sqr(L[i]);
       Writeln(s:0:2);
  Readln
  End.

  0
  2021-07-27T09:05:08+00:00

  uses crt;

  var n,i:integer;

  s:real;

  a:array[1..100] of real

  s:real;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap n: ‘);readln(n);

  for i:=1 to n do begin

  write(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘);readln(a[i]);

  if a[i]<0 then s:=s+sqr(a[i]);

  end;

  writeln(‘Tong la: ‘,s:1:0);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )