Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên đầu tiên cho đến khi tổng đó bằng 100 thì ngừng lại

Question

Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên đầu tiên cho đến khi tổng đó bằng 100 thì ngừng lại

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-08-07T20:04:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:05:32+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var S,i:integer;

  begin

  clrscr;

       S:=0;  i:=0;

     while S<=100 do

  begin

     i:=i+1;

     S:=S+i;

  end;

  writeln(‘tong la:’,S);

  readln

  end.

  0
  2021-08-07T20:06:20+00:00

  program tinh_tong;
  uses crt;
  var Tongcacso,i:integer;
  begin
  clrscr;
  Tongcacso:=0;i:=0;

  while Tongcacso<=100 do
  begin 
  i:=i+1;
  Tongcacso:=Tongcacso+i;
  end;

  readln;
  end.

  Bạn tham khảo nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )