viết chương trinh tinh tổng N so tư nhiên biết N nhận vào tư bàn phim

Question

viết chương trinh tinh tổng N so tư nhiên biết N nhận vào tư bàn phim

in progress 0
Clara 5 tháng 2021-07-12T09:08:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:09:29+00:00

  uses crt;
  var n,i,s:longint;
  begin
          clrscr;
          write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
          for i:=1 to n do inc(s,i);
          write(‘Tong: ‘,s);
          readln
  end.

  0
  2021-07-12T09:09:54+00:00

  Program Tenchuongtrinh;

  Uses crt;

  Var tong,n:longint;

  Begin

           Clrscr;

           Write(‘Nhap so n= ‘); readln(n);

            tong:=0;

            For i:=1 to n do

              tong:=tong+i;

            Writeln(‘Tong cua ‘,n,’ so tu nhien la: ‘,tong);

            Readln;

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )