Viết chương trình tính tổng N số tự nhiên đầu tiên bằng cách dùng lệnh while..do( mong mn giúp ạ e sắp thi ạ)

Question

Viết chương trình tính tổng N số tự nhiên đầu tiên bằng cách dùng lệnh while..do( mong mn giúp ạ e sắp thi ạ)

in progress 0
Serenity 5 tháng 2021-07-20T22:53:00+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:54:11+00:00

  Program Tinh_tong;

  var N,i: Interger;

        S: Longint;

  begin

        S:=0;

  while i<N do

        Begin  i:=i+1;

                   S:=S+i;

  End;

  Write(‘Tong cau ‘,N’, so tu nhien dau tien S = ‘,S);

  readln

  end.

                                  Có gi sai mong bạn chỉ cho mk!

  0
  2021-07-20T22:54:46+00:00

  program tinh_tong;

  uses crt;

  var n,i,t:integer;

  begin

         clrscr;

         write(‘Nhap n: ‘); readln(n);

         i:=1;  t:=0;

         while i<=n do

                begin

                       t:=t+i;

                       i:=i+1;

                end;

         write(t);

         readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )