Viết chương trình tính tổng :(pascal) N=x+x^2+-.+x^n

Question

Viết chương trình tính tổng :(pascal)
N=x+x^2+…..+x^n

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-07-24T18:22:09+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:23:32+00:00

  uses crt;
  var n,i,s,x,t,d: longint;
  begin
   clrscr;
    write (‘nhap n: ‘);   readln (n);
    write (‘nhap x: ‘);   readln (x);
    for i:=1 to n do
     begin
      repeat
       x:=x*x;
       d:=d+1;
      until d=i;
      s:=s+x;
     end;
    writeln (‘tong la: ‘,s);
   readln;
  end.

  0
  2021-07-24T18:24:01+00:00

  uses crt;
  var n,i:integer;
      s:extended;
  function somu(x,n:integer):extended;
  var tam:integer;
          begin
                  somu:=1;
                  for tam:=1 to n do
                  somu:=somu*x;
          end;
  BEGIN
          clrscr;
          write(‘Nhap n:’); readln(n);
          s:=0;
          for i:=1 to n do
                  s:=s+somu(n,i);
          write(‘TONG LA:’,S:0:0);
          readln
  END.

  Chúc bạn học tốt.

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )