viết chương trình tính tổng S=1/1+2/2+3/3+4/4+…+n/n với n đc nhập từ bàn phím

Question

viết chương trình tính tổng S=1/1+2/2+3/3+4/4+…+n/n với n đc nhập từ bàn phím

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-07-25T21:24:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:25:12+00:00

  uses crt;

  var i,n: integer;

          s: real;

  begin

  clrscr;

  write (‘nhap n: ‘);   readln (n);

  for i:=1 to n do  s:=s+(i/i);

  writeln (‘tong la: ‘,s:1:2);

  readln;

  end.

  0
  2021-07-25T21:25:55+00:00

  cái đề này ý chỉ n đó

  Vd: với n=3

     1/1+2/2+3/3

  =1    +1    +1

  =3

  Vậy kết quả sẽ bằng n nhưng mà để đúng với đề thì mình sẽ làm chương trình luôn

  program tinhtong;

  uses crt;

  var n,i:integer;

         t:real;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap n: ‘);   readln(n);

  t:=0;

  for i:=1 to n do

    t:=t+i/i;

  write(‘Tong la: ‘,t:2:0);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )