viết chương trình tính tổng s=1+3+5+…+n biết rằng giá trị n lẻ được nhap tu ban phim

Question

viết chương trình tính tổng s=1+3+5+…+n biết rằng giá trị n lẻ được nhap tu ban phim

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-07-28T13:38:07+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:39:54+00:00

  program baitap;
  uses crt;
  var
      n,i,s:integer;
  begin
      readln(n);
      s:=0;
      i:=1;
      while i <= n do
          begin
              s:=s+i;
              i:=i+2;
          end;
      writeln(s);
      readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )