viết chương trình tính tổng s= 1999+1+3+5+…+2n+1(nhập số n từ bàn phím ) theo hai cách

Question

viết chương trình tính tổng s= 1999+1+3+5+…+2n+1(nhập số n từ bàn phím ) theo hai cách

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-08-09T23:50:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:52:14+00:00

  uses crt;
  var n,i : integer;
  s : longint;
  begin
  s:=1999;
  write(‘Nhap n:’); readln(n);
  s:=s+(n+1)*(n+1);
  write(s);
  readln
  end.

  Hoặc : 

  uses crt;
  var n,i : integer;
  s : longint;
  begin
  s:=1999;
  write(‘Nhap n:’); readln(n);
  for i:=1 to 2*n+1 do if i mod 2 = 1 then s:=s+i;
  write(s);
  readln
  end.

  0
  2021-08-09T23:52:33+00:00

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
      int S=1999,n;
      cin>>n;
      for(int i=1;i<=n*2+1;i++){
          if(i%2==1){
              S+=i;
          }
      }
      cout<<S;
      //samon247
      return 0;
  }

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )