Viết chương trình tính tổng sau: A = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n

Question

Viết chương trình tính tổng sau: A = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-08-21T16:32:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:33:30+00:00

  program bai1;

  var s,n,i:longint;

  begin

  write(‘N= ‘);

  readln(n);

  s:=0;

  for i:=1 to n do s:=s+1/i;

  write(‘S= ‘,s);

  readln

  end.

  (Mình xài máy tính nên mình test thử trên máy rồi nhé.)

  0
  2021-08-21T16:34:23+00:00

  program tong;

  uses crt;

  var n, i: integer;

        A: real;

  begin

  write(‘Nhap n = ‘); readln(n);

  A:=0;

  for i := 1 to n do A:=A+1/i;

  writeln(‘Tong cua A = ‘,A);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )