Viết chương trình tính tổng sau s=2+4+6+8…+100 sử dụng lệnh while-do

Question

Viết chương trình tính tổng sau s=2+4+6+8…+100 sử dụng lệnh while-do

in progress 0
Serenity 4 tháng 2021-08-19T19:13:21+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:15:01+00:00

  program Tin_hoc;

  uses crt;

  var i,s:integer;

  begin

  clrscr;

  i:=0;

  s:=0;

  while i<=100 do

  begin

  s:=s+i;

  i:=i+2

  end;

  writeln(‘S=’,s);

  readln;

  end.

  0
  2021-08-19T19:15:05+00:00

  Program BTH;
  Uses Crt;
  var s:longint;
  i:byte;
  Begin
          clrscr;
          s:=0;
          while i<=100 do
          begin
                  s:=s+i;
                  i:=i+2;
          end;
          writeln(‘Tong day so tren la: ‘,s);
          readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )