Viết chương trình tính tổng T=1+1/2+1/3+…+1/100

Question

Viết chương trình tính tổng T=1+1/2+1/3+…+1/100

in progress 0
Adalyn 4 tuần 2021-08-18T17:09:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:11:06+00:00

  program tinh_tong;

  uses crt;

  var i:integer;

  T:real;

  begin

  clrscr;

  T:=0;

  for i:=1 to 100 do T:=T+1/i;

  write(‘T= ‘,T:4:2);

  readln;

  end.   

  0
  2021-08-18T17:11:08+00:00

  Cách For..do

  Program BTH;
  uses crt;
  var s:real;
  i:byte;
  Begin
          clrscr;
          For i:=1 to 100 do
          Begin
                  s:=s+1/i;
          end;
          writeln(‘Tong day so tren la: ‘,s:4:2);
          readln;
  end.

  Cách While..do

  Program BTH;
  uses crt;
  var s:real;
  i,n:byte;
  Begin
          clrscr;
          n:=1;
          While n<100 do
          Begin
                  s:=s+1/n;
                  n:=n+1;
          end;
          writeln(‘Tong day so tren la: ‘,s:4:2);
          readln;
  end.

  Bạn chọn cách nha :)))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )