Viết chương trình vào dãy gồm n số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số có giá trị nhỏ nhất ( Dạng kiểu mảng)

Question

Viết chương trình vào dãy gồm n số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số có giá trị nhỏ nhất ( Dạng kiểu mảng)

in progress 0
Melody 4 tháng 2021-08-14T20:06:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:07:32+00:00

  Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var a:array[1..100] of integer ;

  I,n,s: longint;

  Begin

  Clrscr;

  Write(‘nhap so phan tu cua mang’); readln(n);

  For i:=1 to n do 

  Begin

  Write(‘A[‘,i,’]’); readln(A[i]);

  End;

  S:=A[1];

  For i:=1 to n do 

  If A[i] <S then S:=A[i];

  Write(‘gia tri nho nhat  trong mang la’,S);

  Readln

  End.

  0
  2021-08-14T20:08:10+00:00

  program oken;

  uses crt;

  var a: array [1..100] of integer;

  n,i,min: integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap so phan tu cua mang: ‘);

  readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘nhap a[‘,i,’]: ‘);

  readln(a[i]);

  end;

  min:=a[1];

  for i:=2 to n do

  if min>a[i] then min:=a[i];

  writeln(‘so nho nhat trong mang: ‘,min);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )