viết chương trình với điều kiện .Nếu tổng tiền lớn hơn hoặc bằng 1000000 thì được giảm 10% ngược lại được giảm 5% .Tỏng tiền bằng số lượng X đơn giá .

Question

viết chương trình với điều kiện .Nếu tổng tiền lớn hơn hoặc bằng 1000000 thì được giảm 10% ngược lại được giảm 5% .Tỏng tiền bằng số lượng X đơn giá .Dơn giá và số lượng được nhập từ bàn phím vào

in progress 0
Ivy 5 tháng 2021-07-27T05:05:05+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T05:06:51+00:00

  uses crt;

  var n,s,dongia,sl:real;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap don gia: ‘);readln(dongia);

  write(‘Nhap so luong: ‘);readln(sl);

  n:=dongia*sl;

  if n<=1000000 then s:=n/100*95 else begin

  s:=1000000/100*95;

  n:=n-1000000;

  s:=s+(n/100*90);

  end;

  writeln(‘Tong tien: ‘,s:1:0);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )