viết công thức hóa học của các chất khi hóa trị a) k(l) và Po(lll) b) S(vl) với O giúp cần gấp mai thi ok mau lên

Question

viết công thức hóa học của các chất khi hóa trị
a) k(l) và Po(lll)
b) S(vl) với O
giúp cần gấp mai thi ok mau lên

in progress 0
Bella 4 tháng 2021-08-24T20:07:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:08:42+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  CTHH:{K_x}{(P{O_4})_y}\\
  \text{Ta có Kali có hóa trị I và nhóm $PO_4$ có hóa trị III}\\
  \text{Áp dụng quy tắc hóa trị ta có :}\\
  1x = 3y \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{3}{1}\\
   \Rightarrow x = 3;y = 1\\
  CTHH:{K_3}P{O_4}\\
  b)\\
  CTHH:{S_x}{O_y}\\
  \text{Ta có S có hóa trị VI và Oxi có hóa trị II}\\
  \text{Áp dụng quy tắc hóa trị ta có :}\\
  6x = 2y \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}\\
   \Rightarrow x = 1;y = 3\\
   \Rightarrow CTHH:S{O_3}
  \end{array}\)

   

  0
  2021-08-24T20:08:51+00:00

  Đáp án:

   a,       Gọi công thức của hợp chất là `K_{x}Po_{y}`

  Theo quy tắt hóa trị ta có 

      `x.I = y.III`

  `-> x/y = (III)/(I) = 3/1`

  `-> x = 3 , y = 1`

  Vậy CTHH là `K_{3}Po`

  b,        Gọi công thức của hợp chất là `S_{x}O_{y}`

  theo quy tắt hóa trị ta có 

       `x.VI = y.II`

  `-> x/y = (II)/(VI) = 2/6 = 1/3`

  `-> x = 1 , y = 3`

  Vậy CTHH là `SO_{3}`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )