Viết công thức nhập từ bàn phím một xâu ký tự bất kỳ Hãy cho biết bao nhiêu ký tự chữ số

Question

Viết công thức nhập từ bàn phím một xâu ký tự bất kỳ Hãy cho biết bao nhiêu ký tự chữ số

in progress 0
Allison 4 tháng 2021-08-14T20:22:38+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:23:57+00:00

  Program Hotboy ;

  Uses crt;

  Var xau: string

  i,kituso: integer;

  Begin

  Kituso:=0;

  Write(‘nhap xau’); readln(xau);

   For i:=1 to length(xau) do

    If (xau[i] in [‘0’..’9′]) then inc(kituso);

   Writeln(‘so ki tu so trong xau la’,kituso);

  Readln

  End.

  0
  2021-08-14T20:24:08+00:00

  program Tin_hoc;

  uses crt;

  var i,n:integer;

        s:string;

  begin

  clrscr;

  writeln(‘Nhap xau:’);readln(s);

  n:=0;

  for i:= 1 to length(s) do if s[i] in [‘0’..’9′] then inc(n);

  writeln(‘Xau tren co ‘,n,’ ki tu so’);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )