Viết công thức thì hiện tại đơn

Question

Viết công thức thì hiện tại đơn

in progress 0
Reagan 6 ngày 2021-12-04T07:01:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:02:53+00:00

  Thì hiện tại đơn (Simple present tense) dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo thói quen, phong tục, khả năng.

  thể khẳng định 

  Cấu trúc: S + am/ is/ are + N/ Adj

  Lưu ý: S = I + am

             S = He/ She/ It + is

             S = You/ We/ They + are

  thể phủ định 

  Cấu trúc: S + am/ is/ are + not + N/ Adj

  Lưu ý: “Am not” không có dạng viết tắt

              Is not = Isn’t

              Are not = Aren’t

  thể nghi vấn 

  • Câu hỏi Yes/No question 

  Cấu trúc: Am/ Is/ Are + S (+ not) + N/ Adj?

  Trả lời: Yes, S + am/ is/ are.

             / No, S + am/ is/ are + not.

  Cấu trúc: WH-word + am/ is/ are + S (+ not) +…?

  Trả lời: S + am/ is/ are (+ not) +…

  chúc bạn học tốt 

  0
  2021-12-04T07:03:09+00:00

  (+)S + am/ is/ are + N/ Adj

  ( – ) S + am/ is/ are + not + N/ Adj

  ( ?) Am/ Is/ Are + S (+ not) + N/ Adj?

  Yes, S + am/ is/ are.

  No, S + am/ is/ are + not.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )