Viết CT in ra các số từ m đến n với m,n nhập từ bàn phím. 60 điểm nên làm cho đúng nha Không đúng mình báo ad xóa câu tl ^^

Question

Viết CT in ra các số từ m đến n với m,n nhập từ bàn phím.
60 điểm nên làm cho đúng nha
Không đúng mình báo ad xóa câu tl ^^

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-07-24T19:40:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:41:36+00:00

  program incacso;

  uses crt;

  var m,n,i:longint;

  begin

  clrscr;

  repeat

  write(‘Nhap m: ‘);   readln(m);

  write(‘Nhap n: ‘);  readln(n);

  if m>=n then write(‘m phai lon hon hoac bang n’);

  until m<n;

  write(‘Cac so tu ‘,m,’ den ‘,n,’ la: ‘);

  for i:=m to n do

   write(i,’ ‘);

  readln

  end.

  0
  2021-07-24T19:41:46+00:00

  program im_14424;

  uses crt;

  var i,m,n: longint;

  begin

  clrscr;

  writeln(‘ Nhap vao gia tri cua m va n: ‘);

  readln(m,n);

  if m>n then writeln(‘Gia tri cua m,n khong thoa man’);

  else

  begin 

  for i:=m to n do write (i:2);

  readln

  end;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )