Viết CT nhập vào hai cạnh của hình chữ nhật và in ra diện tích hình chữ nhật

Question

Viết CT nhập vào hai cạnh của hình chữ nhật và in ra diện tích hình chữ nhật

in progress 0
Arya 1 năm 2021-08-09T15:51:01+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:52:49+00:00

  uses crt;

  var a,b,S : real;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap chieu dai cua hinh chu nhat la: ‘);readln(a);

  write(‘nhap chieu rong cua hinh chu nhat la: ‘);readln(b);

  S:=a*b;

  writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la: ‘,S);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )