Viết CT nhập vào số N. Xét xem N có là số nguyên tố không

Question

Viết CT nhập vào số N. Xét xem N có là số nguyên tố không

in progress 0
Rylee 4 tuần 2021-08-13T13:21:49+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:23:00+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,n:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap so:=’); readln(n)

  if n<=1 the writeln(N’ khong phai so nguyen to’) else

  begin

  i:=2;

  while (n mod i<>=) do i:=i+1;

  if i=n the writeln(n,’ la so nguyen to’) else writeln(n,’ khong phai la so nguyen to’);

  end;

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )