Viết CT tính hiệu và trung bình cộng của a, b , c (lm tròn 1 chữ số thập phân) lưu ý: các bn jup thì nên viết chương trình đầy đủ giúp

Question

Viết CT tính hiệu và trung bình cộng của a, b , c (lm tròn 1 chữ số thập phân)
lưu ý: các bn jup thì nên viết chương trình đầy đủ giúp

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2021-08-25T07:57:30+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:59:21+00:00

  Program TH;

  Uses Crt;

  Var a,b,c:integer;

  Begin

  clrscr;

  Write(‘Nhap so a: ‘); readln(a);

  Write(‘Nhap so b: ‘); readln(b);

  Write(‘Nhap so c: ‘); readln(c);

  If a>b>c then Write(‘Hieu 3 so tren la: ‘, a-b-c) else If b>a>c then Write(‘Hieu 3 so tren la: ‘, b-a-c) else Write(‘Hieu 3 so tren la: ‘, c-b-a);

  Write(‘Trung binh cong 3 so tren la: ‘,(a+b+c)/3:4:1);

  Readln;

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )